RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 2
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą przy alei Jana Pawła II 7 w Starogardzie Gdańskim, NIP: 592-19-76-477, REGON:   190588980, nr Tel.: 58-56-223-78,
  e-mail: przedszkole2stg@wp.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu realizacji obowiązku wynikającego z:
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
  o obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.).
 • Ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. nr 49, poz. 463 ze zm.) art. 3 ust. 4, pkt 1 o danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych gromadzonych w związku z utworzeniem systemu informacji oświatowej.
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.), zgodnie z tym przepisem, zbiór danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych zawiera następujące informacje: numer PESEL, płeć, rok urodzenia, formę i wymiar zatrudnienia, stopień awansu zawodowego, wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne, a także informacje
  o formie kształcenia i doskonalenia, sprawowanych funkcjach i zajmowanych stanowiskach, rodzajach prowadzonych zajęć albo przyczynach nieprowadzenia zajęć, stażu pracy, wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników, wysokości dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5.
 • Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych.
 • Ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)
 • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 2198).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający
  z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
  w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:
 3. dostępu do treści swoich danych,
 4. sprostowania danych,
 5. usunięcia danych,
 6. ograniczenia przetwarzania,
 7. przenoszenia danych,
 8. wniesienia sprzeciwu.
 9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją nie podania danych będzie nie rozpatrzenie wniosku lub decyzja odmowna.
 12. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom danych związanych
  z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelaria prawna, firmy informatyczne.
 13. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną, Inspektor Danych Osobowych – Agnieszka Gwizdała
  tel. 537 005 680
  adres e – mail: iod.jednostki@um.starogard.pl

 

 

 

 

Starogard Gdański, dnia 25. 05. 2018 r.

Skip to content