Rekrutacja 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 37/01/2023 PREZYDENTA MIASTA ST AROGARD GDANSKI

z dnia 18 stycznia 2023 r.

 

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miejską Starogard Gdański

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z p6zn. zm.) w związku z art. 154 ust. 1 pkt Ii art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z p6zn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański na rok szkolny 2023/2024:

  • od 13.03.2023 r. od godz. 9:00 do 24.03.2023 do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • od 13.03.2023 r. od godz. 9:00 do 07.04.2023 r. do godz. 15:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzaj4cych spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • 18.04.2023 r. o godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • od 18.04.2023 r. od godz. 12:00 do 25.04.2023 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;
  • 09.05.2023 r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydat6w przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

§2. Ustala się następujące terminy postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański na rok szkolny 2023/2024:

  • od 22.05.2023 od godz. 9:00 do 26.05.2023 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunk6w lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • od 22.05.2023 r. od godz. 9:00 do 02.06.2023 r. do godz. 15:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • 12.06.2023 r. o godz.12:00 -podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • od 12.06.2023 r. od godz. 12:00 do 16.06.2023 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;
  • 20.06.2023 r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

§3. Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2023/2024, będzie prowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji.

§4. W przypadku wyczerpania liczby wolnych miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w § 1, Prezydent Miasta Starogard Gdański w terminie do 22.05.2023 r. poda do publicznej wiadomości w sposób określony w § 7 oraz przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji, informację o nie przeprowadzaniu rekrutacji uzupełniającej o której mowa w § 2.

§5. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, określone w uchwale podjętej na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z p6zn. zm.).

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

§7. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej http://bip.starogard.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański wraz z treścią uchwały, o której mowa w § 5.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                 Prezydent Miasta Starogard
                                                                                                                          Janusz Stankowiak

 

1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2021 r. poz. 762 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, ll 16, 1383, 1700, 1730 i 2089.

 

Skip to content