Rekrutacja 2019/2020

 

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola odbywać się będzie w dniach 08.04.2019 – 19.04.2019
w godz. 9.00 – 15.00 w gabinetach nr 21, 22 lub 28.

OGŁOSZENIE
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard
Gdański
          Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, zostanie przeprowadzona w dniach
od 08.04.2019 r. do 19.04.2019 r.
przy wsparciu systemu elektronicznego dostępnego na stronie:
udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz na stronach internetowych placówek biorących udział w procesie naboru.
        Poza systemem elektronicznej rekrutacji będą przyjmowane tylko dzieci posiadające
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Publiczną Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną, do oddziałów integracyjnych w Miejskim Przedszkolu
Publicznym Nr 2. W celu zapisania dziecka posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno –
Pedagogiczną rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić się do dyrektora Miejskiego
Przedszkola Publicznego Nr 2 z oddziałami integracyjnymi.
              Struktura organizacyjna placówek na rok szkolny 2019/2020 przewiduje zapisy dzieci
urodzonych w latach 2013 – 2016. W przypadku dziecka starszego – odroczonego, rejestracji
dokonuje przedszkole pierwszego wyboru, do którego muszą udać się rodzice/ opiekunowie prawni
celem dokonania rejestracji.
            Wnioski, które zostaną złożone po raz pierwszy w wskazanym czasie trwania rekrutacji
traktowane są jednakowo co oznacza, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.
Rodzice/opiekunowie prawni, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać
maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza
najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy). O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna
łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W przypadku
uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do placówki decydować będzie
dyrektor placówki. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci nieprzyjętych mogą,
w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
przysługuje odwołanie do dyrektora danej placówki.
           W przypadku nie podania we wniosku informacji dotyczących poszczególnych kryteriów
dla celu procesu rekrutacji przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium. Jeżeli liczba
dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania
przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Starogard Gdański, zgłoszonych
podczas rekrutacji do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
przewyższy liczbę w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dyrektor
przedszkola, lub dyrektor szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej Prezydenta Miasta Starogard Gdański. W tym przypadku
Prezydent Miasta Starogard Gdański obowiązany jest pisemnie wskazać rodzicom/opiekunom
prawnym inne przedszkole publiczne (w tym oddziały zamiejscowe), oddział przedszkolny
w szkole podstawowej albo niepubliczne przedszkole wyłonione w drodze konkursu, jako miejsce
realizacji wychowania przedszkolnego.
W przypadku równorzędnych wyników o przyjęciu kandydata decyduje dyrektor placówki.
I. ETAPY REKRUTACJI
Rekrutacja elektroniczna składa się z dwóch etapów:
1.W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 – 3 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 ze zm.).
2.W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria
o których mowa w Uchwale NR V/32/2018 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2019 r, poz. 173 z dnia 10.01.2019 r.)
Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w pkt 1 i 2, podlega weryfikacji przez
komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi.
W przypadku braku możliwości zweryfikowania złożonego wniosku (np. nie złożenie wersji
papierowej lub ze względu na niedołączenie wymaganych dokumentów) nie będzie on brał
dalszego udziału w procesie rekrutacji.
                 II. Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce:
W przypadku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko
te dzieci, których deklaracje w tym zakresie, w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów
prawnych zostały dostarczone do placówki do której dziecko uczęszcza, w terminie do dnia 29 marca 2019 r.
godz. 15.00.
               III. Nabór i rekrutacja dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola/
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, oraz dzieci zmieniających przedszkole:
Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
jest złożenie w „placówce pierwszego wyboru” wypełnionego wniosku, który
należy wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na stronie:
 
 
W dalszej kolejności wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w „placówce pierwszego wyboru”. Próba wprowadzenia kolejnego wniosku zostanie automatycznie zablokowana. W sytuacji braku możliwości dostępu i wydrukowania wniosku, placówka stworzy możliwość dopełnienia w/w formalności w swojej siedzibie.
Wypełniając wniosek należy wskazać placówkę, do której chcecie Państwo zapisać dziecko jako
„placówkę pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwie inne, które będą brane pod uwagę
w przypadku, gdyby dziecko nie zostało przyjęte do „placówki pierwszego wyboru”.
W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których wniosek
zostanie wypełniony w wersji elektronicznej, wydrukowany oraz dostarczony wraz z załącznikami,
w formie papierowej z podpisem rodziców do „placówki pierwszego wyboru” w terminie
od 8
kwietnia 2019 r. (godz. 9.00) do 19 kwietnia 2019 r. (godz. 15.00).
 
IV.Sposób dokumentowania informacji zawartych we wniosku.
1.Dla potwierdzenia, że kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej należy złożyć oświadczenie,
2.Dla potwierdzenia niepełnosprawności kandydata należy złożyć orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu
lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego
kandydata,
3.Dla potwierdzenia niepełnosprawności jednego/obojga rodziców/opiekunów prawnych
kandydata należy złożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511, ze zm.) – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub
wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata,
4.Dla potwierdzenia niepełnosprawności rodzeństwa kandydata należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511, ze zm.)
– oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata,
5.Dla potwierdzenia, że kandydat jest dzieckiem samotnej matki lub ojca
należy złożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata,
6. Dla potwierdzenia, że kandydat objęty jest pieczą zastępczą
należy złożyć dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.
7. Dla potwierdzenia spełniania kryteriów gminnych:
1) pisemne oświadczenie o zgodności wieku kandydata z ustawowym obowiązkiem odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego;
2) kopia decyzji dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku
szkolnego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
3) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego,
w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające
fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty);
4) kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora, poświadczona za
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
5) zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem
asystenta;
6) kopia prawomocnego wyroku sądowego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu
lub pisemne oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
7) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na
podstawie umowy cywilnoprawnej;
8) zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;
9) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej albo informacja Krajowego Rejestru Sądowego (wykonany nie wcześniej niż na
3 dni przed złożeniem wniosku);
10) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
11) kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo
kandydata w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w danej publicznej szkole
podstawowej, wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie, złożona przez
rodziców/a kandydata;
12) pisemne oświadczenie rodziców/a o ubieganiu się o przyjęcie rodzeństwa kandydata do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w danej publicznej szkole podstawowej, wskazanym
na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.
Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa wyżej dokonuje komisja rekrutacyjna,
powołana przez dyrektora przedszkola lub danej szkoły podstawowej.
W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja
rozpatrująca wniosek nie uwzględnia danego kryterium.
O przyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej
decyduje suma uzyskanych punktów.
Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie zgodnie
z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.
Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 996 ze zm.), oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów
potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa powyżej, w terminie
wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta Starogard
Gdański, o potwierdzenie tych okoliczności w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Prezydent Miasta
Starogard Gdański korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji
publicznych o udzielenie informacji, o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli
instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może
być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.). Do
prowadzenia spraw, o których mowa powyżej Prezydent Miasta Starogard Gdański może
upoważnić dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.
V. Wyniki rekrutacji
         Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki
w systemie elektronicznym nastąpi w dniu 17.05.2019 r. o godz. 12:00.
Rodzice/opiekunowie prawni, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą.
W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego lub
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są
do potwierdzenia woli korzystania z usług tej placówki w terminie
od 20.05. 2019 r. godz. 08:00 do 31.05.2019 r. godz. 15:00.
         Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją
z miejsca w placówce.
       Dnia 03.06.2019 r. o godz. 13:00 w poszczególnych placówkach uczestniczących
w rekrutacji zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 
      Postępowanie uzupełniające odbędzie się w terminie od 10.06.2019 r. do 01.07.2019 r. –
szczegóły w harmonogramie rekrutacji określonym Zarządzeniem Nr 70/01/2018 Prezydenta
Miasta Starogard Gdański z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020
terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz
terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.
Skip to content