Dyżur wakacyjny przedszkola

Serdecznie zapraszamy Dzieci nowo przyjęte do przedszkola
               wraz z Rodzicami na zajęcia adaptacyjne,

które odbędą się 31 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00

25 maja br. w naszym przedszkolu odbył się Festyn Rodzinny. Głównym założeniem imprezy było miłe i aktywne spędzenie wolnego czasu całej społeczności przedszkolnej. Dzieci przygotowały występy artystyczne oraz upominki dla rodziców. Zaplanowano również poczęstunek (zupę grochową, amerykanki, drożdżówki, chleb ze smalcem). Kolejnymi atrakcjami była Zumba, slalomy piłkarskie pod kierunkiem przedstawicieli klubu sportowego „Beniaminek”. Pracownicy przedszkola przygotowali m.in. atrakcje dla całych rodzin jak „łowienie rybek”, ” karmienie pandy i lwa” a także „modelowanie z masy solnej” oraz „malowanie akwarium na folii”.
Rodzice nie zawiedli, przybyli licznie z dobrymi humorami. Niestety – jak w bajce o ” Śpiącej królewnie” – przybył jeszcze jeden nieproszony gość w postaci deszczowej chmury, który próbował pokrzyżować nam plany…
W przedszkolu jednak wszyscy znają się na dobrych zakończeniach, więc przeniesiono imprezę do środka. W każdej sali coś się działo, było gwarno i radośnie. Było po prostu inaczej. Dziękujemy wszystkim za elastyczność i dobre humory!!! Powspominajmy oglądając zdjęcia😀.

Festyn rodzinny

Regulamin Festynu Rodzinnego

w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 2

z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów:
 • Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
 1. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się festyn.
 2. Każdy uczestnik festynu ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na festynie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń.
 4. Organizatorem festynu jest Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim.
 5. Osobą odpowiedzialną za festyn jest Maria Glinkowska – dyrektor Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim oraz członkowie Rady Pedagogicznej (nauczyciele).
 6. Miejscem organizacji festynu jest ogród przedszkolny.

 

 

 • 2

Zasady porządkowe obowiązujące podczas festynu

 

 1. Za dzieci i ich bezpieczeństwo podczas festynu odpowiedzialni są rodzice.
 2. Festyn ma charakter zamknięty. Prawo wstępu mają: podopieczni placówki wraz z rodzinami.
 3. Wstęp na festyn jest bezpłatny.
 4. Osoby małoletnie uczestniczą w festynie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
 5. Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są zachowywać się w spo­sób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.
 6. Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą stosować się do zaleceń przed­stawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 7. Zakazuje się:
  1. niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na  terenie imprezy,
  2. jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przeby­wających na terenie imprezy,a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,
  3. niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy,
  4. wnoszenia i posiadania w trakcie festynu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybu­chowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środ­ków odurzających lub substancji psychotropowych,
  5. wprowadzania psów.
 8. Uczestnicy festynu mają prawo korzystania z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych w przedszkolu i są zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązuje w nich zakaz palenia.
 9. Przedstawiciele organizatora (pracownicy MPP-2) są uprawnieni do wydawania poleceń porządko­wych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy.
 10. Uczestnicy imprezy lub inne osoby przebywające na terenie festynu mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących powodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy festynu biorą w nim udział na własne ryzyko.
 11. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator festynu zobowiązany jest do bez­zwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-ga­śniczej lub ewakuacji. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje osoba odpowiedzialna za festyn.
 12. Organizator utrwala przebieg festynu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następ­nie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 13. Wszelkie prawa do nazwy i logo festynu są zastrzeżone na rzecz organizatora.
 14. Status sponsora festynu przyznaje wyłącznie organizator.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będą­ce poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe                   ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw  i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 16. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora (przedszkole2.starogard.pl) oraz przed wejściem na teren ogrodu.
 17. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
 18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2022

Konkurs Ekologiczny

We wtorek 26 kwietnia nauczycielki Gr. III i II zorganizowały międzygrupowy „Konkurs ekologiczny”. Przedstawiciele  dzieci 4,5 i 6 – letnich miały okazję zaprezentować swoje wiadomości o tematyce przyrodniczej. Rozwiązywały zagadki, próbowały wyjaśniać hasła związane z ekologią, segregowały śmieci, udzielały odpowiedzi na pytania, układały puzzle itp. W atmosferze rywalizacji, ale przede wszystkim wspaniałej zabawy dzieci wspaniale wykazały się posiadaną wiedzą. Wszystkim zadaniom bacznie przyglądała się i oceniała komisja w skład, której weszły panie dyrektor oraz przedstawiciel Rady Rodziców. Wszystkie dzieci zdobyły pierwsze miejsce i zostały nagrodzone dyplomem oraz książeczką o tematyce ekologicznej.

Dziękujemy serdecznie wszystkim Rodzicom i Dzieciom, którzy zaangażowali się w naszą akcję „Zajączek dla Hospicjum”. Przepiękne własnoręcznie wykonane ozdoby wielkanocne trafiły
13 kwietnia do starogardzkiego hospicjum i zostały podarowane tamtejszym pacjentom.

Rekrutacja 2022/2023

Zarządzeniem Nr 50/01/2022 z dnia 29 stycznia 2022 r. Prezydent Miasta Starogard Gdański ustalił, na rok szkolny 2022/2023 terminy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

Według przyjętego harmonogramu, rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych, trwać będzie w dniach
od 01.04.2022 r. od godz. 9:00 do 15.04.2022 r. do godz. 15:00, przy wsparciu systemu elektronicznego dostępnego na stronie: 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/starogardgdanski/

Link do strony zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz na stronach internetowych przedszkoli biorących udział w procesie naboru.
Struktura organizacyjna placówek na rok szkolny 2022/2023 przewiduje zapisy dzieci urodzonych w latach 2016 – 2019, zamieszkałych na terenie Miasta Starogard Gdański.
W przypadku dziecka starszego, którego na podstawie decyzji dyrektora szkoły podstawowej realizacja obowiązku szkolnego została odroczona, rodzice/opiekunowie prawni dokonują rejestracji osobiście w preferowanym przedszkolu, po uprzednim, telefonicznym lub za pośrednictwem kontaktu e-mail umówieniu się w przedszkolu pierwszego wyboru.
Rodzice/opiekunowie prawni, dokonując zgłoszenia dziecka, mają możliwość wskazania maksymalnie 3 przedszkoli w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja Nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja Nr 3 najniższy).

Na rok szkolny 2022/2023 przewiduje się rekrutację do następujących jednostek:
1. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 1, ul. H. Sienkiewicza 19 w Starogardzie Gdańskim, tel. (58) 562 54 89, email: sekretariat@mpp1.starogard.pl;
2. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, al. Jana Pawła II 7 w Starogardzie Gdańskim, tel.: (58)5622378, email: przedszkole2stg@wp.pl;
3. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3 al. Wojska Polskiego 8B w Starogardzie Gdańskim, tel. (58) 5624967, email: dyrektor@mpp3.starogard.pl;
4. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 im. „Tęczą Malowane”, ul. W. Reymonta 7
w Starogardzie Gdańskim, tel. (58) 5628178, email: dyrektor@przedszkole4.starogard.pl;
5. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Janusza Korczaka, al. Jana Pawła II 8
w Starogardzie Gdańskim, tel.(58) 5624304, email: sekretariat@mpp5.starogard.pl;
6. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 im. „Modraczek”, al. Jana Pawła II 5
w Starogardzie Gdańskim, tel.: (58) 5623746, email: modraczek@mpp6.starogard.pl;
7. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 im. „Bajeczka”, os. Konstytucji 3 Maja 15
w Starogardzie Gdańskim, tel.: (58) 5629900, email: sekretariat@przedszkole8.stg.pl ;
8. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 im. „Słoneczna Kraina”, os. 60-lecia ONP 8
w Starogardzie Gdańskim, tel.: (58) 5628572, email: sekretariat@mpp10.starogard.pl;
9. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Pawła II, oddział „0”, ul. Bp. K. Dominika 32 w Starogardzie Gdańskim, tel.:(58)5623050, sekretariat@psp6.stg.pl;
10. Publiczne Przedszkole Przylesie, ul. Leszczynowa 3, 83-200 Starogard Gdański,
tel.: 506939186, email: przylesieprzedszole@gmail.com;
11. Niepubliczne Przedszkole „Aniołek”, ul. Powstańców Warszawskich 12
w Starogardzie Gdańskim, tel.: 690 380 615, email: kontakt@aniolek-starogard.pl.
12. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Pluszowy Miś”, ul. Gdańska 7/1, 83-200 Starogard Gdański, tel.: 601 773 535.

I. ETAPY I KRYTERIA REKRUTACJI

1. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria
o których mowa w art. 131 ust. 2 – 3 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) kryteria, mają jednakową wartość po 100 punktów;
2. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria
o których mowa w Uchwale Nr XVIII/219/2020 Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 12.02.2020 r. poz. 975) ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXII/257/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 13 marca 2020 r., Uchwały Nr XXXII/400/2021 Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 24 lutego 2021 r. oraz Uchwały Nr XLIV/539/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 2 marca 2022r. zmieniających uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym2 .
Wartość poszczególnych kryteriów jest zróżnicowana.
Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w pkt 1 i 2, podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi.
Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się w wersji elektronicznej, a następnie jego wydruk opatrzony podpisami rodziców/opiekunów prawnych wraz z załącznikami dostarcza się do przedszkola pierwszego wyboru.
W przypadku braku możliwości zweryfikowania złożonego w wersji elektronicznej wniosku, w szczególności w przypadku nie dostarczenia wniosku w wersji papierowej lub nie opatrzenia wniosku podpisami osób do tego uprawnionych, wniosek ten nie będzie brał dalszego udziału w procesie rekrutacji i tym samym zostanie odrzucony.
W przypadku nie przedłożenia załączników potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rozpatrująca wniosek nie uwzględnia danego kryterium.
O przyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w  szkole podstawowej decyduje suma uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do przedszkola decydować będzie dyrektor placówki.
Wnioski, które zostaną złożone po raz pierwszy w wskazanym czasie trwania rekrutacji traktowane są jednakowo co oznacza, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

II. Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną
W przypadku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko dzieci, których deklaracje w tym zakresie, w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych zostały dostarczone do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza, w terminie do dnia 18.03.2022 r. godz. 15.00.

III. Nabór i rekrutacja dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz dzieci zmieniających przedszkole
Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru papierowego wydruku wniosku, który należy wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na stronie:
 
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/starogardgdanski/

Próba wprowadzenia kolejnego wniosku, dla tego samego dziecka zostanie automatycznie zablokowana.

W szczególnie uzasadnionym przypadku braku możliwości dostępu przez rodzica do elektronicznego wniosku i jego wydrukowania, komisja rekrutacyjna przedszkola stworzy możliwość dopełnienia w/w formalności w swojej siedzibie. W tym celu należy telefonicznie lub za pośrednictwem kontaktu e-mail zgłosić taką potrzebę w przedszkolu pierwszego wyboru.

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko kandydatury dzieci, dla których wniosek zostanie wypełniony w wersji elektronicznej, wydrukowany oraz dostarczony wraz z załącznikami, w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych do przedszkola pierwszego wyboru w terminie od 01.04.2022 r. (godz. 9.00) do 15.04.2022 r. (godz. 15.00), bądź zostanie poprawnie złożony wraz z załącznikami za pośrednictwem skrzynki EPUAP, danego przedszkola. Liczy się data faktycznego złożenia kompletnego wniosku w przedszkolu.
W celu usprawnienia procesu składania wniosku za pośrednictwem dedykowanej strony platformy, dodatkowo rodzicom/ opiekunom prawnym zostaną udostępnione: Poradnik tematyczny dla kandydata oraz film instruktażowy dla rodziców.
W przypadku załączników, które stanowią oświadczenia zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.), oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Klauzula ta, zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa powyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta Starogard Gdański, o potwierdzenie tych okoliczności w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Prezydent Miasta Starogard Gdański korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.). Do prowadzenia spraw, o których mowa powyżej Prezydent Miasta Starogard Gdański upoważnił Zastępcę Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

IV. Dane osobowe
Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.

V. Wyniki rekrutacji
Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki
nastąpi w dniu 09.05.2022 r. o godz. 12:00. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą.
W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tego przedszkola w terminie od 09.05.2022 r. godz. 12:00 do 13.05.2022 r. godz. 15:00. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
W dniu 18.05. 2022 r. o godz. 13:00 w poszczególnych przedszkolach, uczestniczących w rekrutacji zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Starogard Gdański, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dyrektor przedszkola, lub dyrektor szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Prezydenta Miasta Starogard Gdański. W tym przypadku Prezydent Miasta Starogard Gdański obowiązany jest pisemnie wskazać rodzicom/opiekunom prawnym inne przedszkole publiczne, oddział przedszkolny w szkole podstawowej albo niepubliczne przedszkole wyłonione w drodze konkursu, jako miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.

VI. Procedura odwoławcza
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

VII. Przydział dzieci
Przydziału dzieci do konkretnych oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dokonuje dyrektor przedszkola lub szkoły
w której zorganizowane są oddziały przedszkolne. Organizacja grup przedszkolnych
w przedszkolach i szkole podstawowej uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

VIII. Rekrutacja uzupełniająca
W przypadku wystąpienia wolnych miejsc po rekrutacji, o której mowa wyżej zaplanowano postępowanie uzupełniające, w terminie od 30.05.2022 r.

 

Skip to content