Informacja dla Rodziców

 

Znalezione obrazy dla zapytania zebranie z rodzicami

Dnia 5 września 2019 r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie ogólne dla Rodziców
oraz spotkania grupowe z nauczycielkami grup.

Serdecznie zapraszamy.

Informacja dla Rodziców

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci nowo przyjętych
do przedszkola na zebranie informacyjne, które odbędzie się
dn. 27 sierpnia 2019 r. o godz. 16.00

Dzieci nowo przyjęte zapraszamy wraz z Rodzicami
dn. 28 i 29 sierpnia 2019 r. w godz. 16.00 – 17.30
na dni adaptacyjne.

Informujemy, że w naszym przedszkolu
od dnia 24. 04. 2019 r. (środa)
następuje zmiana formy protestu
z czynnej (strajk) na bierną.
W związku z tym praca w grupach będzie polegała na pełnieniu tylko
funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Strajk

Strajk nauczycieli? Jak będą wyglądały zajęcia w szkołach i przedszkolach?

Wszystkie starogardzkie szkoły podstawowe oraz cztery z siedmiu miejskich przedszkoli planują przystąpić do strajku pracowników oświaty. Zorganizowana akcja protestacyjna ma się rozpocząć w najbliższy poniedziałek 8 kwietnia. Jak Starogard jest na to przygotowany?

Szanowni Państwo, od wielu tygodni zapowiadany strajk pracowników oświaty wzbudza zrozumiałe emocje. Należy pamiętać, że nauczyciele – podobnie jak szereg innych grup zawodowych – mają prawo do strajku w celu poprawy warunków pracy i uzyskania godnego wynagrodzenia. Wobec prowadzonego zgodnie z prawem sporu zbiorowego jako Urząd nie mamy podstaw do przeszkadzania we wszczęciu bądź jego prowadzeniu. Musi się on odbyć z wszelkimi konsekwencjami akcji protestacyjnej. Gmina Miejska Starogard Gdański – podobnie jak wszystkie inne jednostki samorządu terytorialnego w Polsce – nie jest stroną tego sporu. Mając jednak świadomość, że skutki ewentualnego strajku dotkną najmłodszych mieszkańców naszego miasta, wspólnie z dyrektorami placówek oświatowych podjąłem szereg działań, mających na celu ich zminimalizowanieoświadcza prezydent miasta Janusz Stankowiak.

Na podstawie przeprowadzonych referendów, wszystkie starogardzkie szkoły podstawowe i cztery z siedmiu przedszkoli zadeklarowały wolę przystąpienia do strajku w dniu 8 kwietnia.

Komitety Strajkowe przedstawią listy osób protestujących dopiero w dniu 8 kwietnia. Nie można więc określić ostatecznej skali strajku przed jego rozpoczęciem. Każdy pracownik oświaty, który w dniu 8 kwietnia podpisze listę strajkujących, wstrzyma się od wykonywanej przez siebie pracy.

Oznacza to, że problem dotknie nie tylko samej nauki, ale również opieki nad dziećmi. Podczas strajku w szkołach nie odbędą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a przedszkola nie zapewnią dzieciom opieki. Wszystkie działania, które zostały podjęte w tej sytuacji, są podyktowane wyłącznie troską o dobro i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Jak będą funkcjonować szkoły w czasie strajku?

W dniach 8 i 9 kwietnia we wszystkich szkołach zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zostaną zawieszone. W szkołach nr 1,2,3,6,8 odbędą się rekolekcje zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Uczniowie klas I-VIII SP nr 4 nie będą mieli w ogóle zajęć.

W związku z tą sytuacją dyrektorzy szkół zwracają się do rodziców z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie na ten czas opieki swoim dzieciom. W szczególnie uzasadnionych przypadkach braku możliwości zapewnienia dziecku opieki, proszą o zgłoszenie tego faktu wychowawcy osobiście lub poprzez dziennik elektroniczny do 5 kwietnia do godz. 16:00. Dla tych dzieci zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze na terenie szkoły

– Przypuszczamy, że strajk będzie się rozwijać dynamicznie. Będziemy go na bieżąco monitorować, informując o organizacji zajęć dydaktycznych w kolejnych dniach protestu. Prosimy rodziców o śledzenie informacji, zamieszczanych na stronie internetowej Starogardu Gdańskiego w zakładce: STRAJK w górnym pasku menu – informuje rzecznik prasowy prezydenta miasta Magdalena Dalecka.

Jak będą funkcjonować przedszkola w czasie strajku?

Deklarację przystąpienia do strajku złożyły cztery z siedmiu przedszkoli miejskich: MPP 2,4,6 i 8 oraz oddziały przedszkolne przy SP 2 i 6. W pierwszym dniu strajku – 8 kwietnia zajęcia w placówkach zostaną zawieszone z możliwością przedłużenia na kolejne dni. W związku z tym dyrektorzy przedszkoli uprzejmie proszą rodziców o zabezpieczenie na ten czas opieki swoim dzieciom.

Rodziców, którzy pracują, Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w przypadku niespodziewanego zamknięcia placówki oświatowej, gdy nie ma innej możliwości zapewnienia opieki do dziecka w wieku do lat 8, może zająć się nim rodzic i wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Nieprzewidziane zamkniecie placówki następuje wtedy, kiedy rodzic został o nim poinformowany później niż siedem dni przed zamknięciem.

W takim przypadku, podobnie jak podczas zwolnienia lekarskiego, za okres opieki nad dzieckiem otrzymuje 80 proc. wysokości wynagrodzenia. Rodzic lub opiekun prawny, który musi zaopiekować się dzieckiem, powinien do pracodawcy złożyć niezbędne dokumenty.

• oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki
• wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A.

W przypadku mniejszych przedsiębiorstw oraz osób, które prowadzą działalność gospodarczą, takie świadczenie wypłaca ZUS. W takim przypadku wszystkie dokumenty kierujemy bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń społecznych.

Trzeba wtedy złożyć w ZUS formularz ZAS -36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 roku życia i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku pracowników, ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych lub ZUS Z-3b – w przypadku osób prowadzących działalność.

Egzamin gimnazjalny niezagrożony

Jednocześnie informujemy, że dyrektorzy szkół we współpracy z Prezydentem Miasta Starogard Gdański, dołożą wszelkich starań, aby wszystkie egzaminy, zaplanowane na kwiecień, odbyły się zgodnie z planem. O szczegółach ich organizacji, poinformujemy Państwa w dniu 8 kwietnia.

Rekrutacja 2019/2020

 

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola odbywać się będzie w dniach 08.04.2019 – 19.04.2019
w godz. 9.00 – 15.00 w gabinetach nr 21, 22 lub 28.

OGŁOSZENIE
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard
Gdański
          Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, zostanie przeprowadzona w dniach
od 08.04.2019 r. do 19.04.2019 r.
przy wsparciu systemu elektronicznego dostępnego na stronie:
udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz na stronach internetowych placówek biorących udział w procesie naboru.
        Poza systemem elektronicznej rekrutacji będą przyjmowane tylko dzieci posiadające
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Publiczną Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną, do oddziałów integracyjnych w Miejskim Przedszkolu
Publicznym Nr 2. W celu zapisania dziecka posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno –
Pedagogiczną rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić się do dyrektora Miejskiego
Przedszkola Publicznego Nr 2 z oddziałami integracyjnymi.
              Struktura organizacyjna placówek na rok szkolny 2019/2020 przewiduje zapisy dzieci
urodzonych w latach 2013 – 2016. W przypadku dziecka starszego – odroczonego, rejestracji
dokonuje przedszkole pierwszego wyboru, do którego muszą udać się rodzice/ opiekunowie prawni
celem dokonania rejestracji.
            Wnioski, które zostaną złożone po raz pierwszy w wskazanym czasie trwania rekrutacji
traktowane są jednakowo co oznacza, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.
Rodzice/opiekunowie prawni, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać
maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza
najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy). O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna
łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W przypadku
uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do placówki decydować będzie
dyrektor placówki. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci nieprzyjętych mogą,
w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
przysługuje odwołanie do dyrektora danej placówki.
           W przypadku nie podania we wniosku informacji dotyczących poszczególnych kryteriów
dla celu procesu rekrutacji przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium. Jeżeli liczba
dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania
przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Starogard Gdański, zgłoszonych
podczas rekrutacji do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
przewyższy liczbę w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dyrektor
przedszkola, lub dyrektor szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej Prezydenta Miasta Starogard Gdański. W tym przypadku
Prezydent Miasta Starogard Gdański obowiązany jest pisemnie wskazać rodzicom/opiekunom
prawnym inne przedszkole publiczne (w tym oddziały zamiejscowe), oddział przedszkolny
w szkole podstawowej albo niepubliczne przedszkole wyłonione w drodze konkursu, jako miejsce
realizacji wychowania przedszkolnego.
W przypadku równorzędnych wyników o przyjęciu kandydata decyduje dyrektor placówki.
I. ETAPY REKRUTACJI
Rekrutacja elektroniczna składa się z dwóch etapów:
1.W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 – 3 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 ze zm.).
2.W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria
o których mowa w Uchwale NR V/32/2018 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2019 r, poz. 173 z dnia 10.01.2019 r.)
Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w pkt 1 i 2, podlega weryfikacji przez
komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi.
W przypadku braku możliwości zweryfikowania złożonego wniosku (np. nie złożenie wersji
papierowej lub ze względu na niedołączenie wymaganych dokumentów) nie będzie on brał
dalszego udziału w procesie rekrutacji.
                 II. Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce:
W przypadku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko
te dzieci, których deklaracje w tym zakresie, w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów
prawnych zostały dostarczone do placówki do której dziecko uczęszcza, w terminie do dnia 29 marca 2019 r.
godz. 15.00.
               III. Nabór i rekrutacja dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola/
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, oraz dzieci zmieniających przedszkole:
Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
jest złożenie w „placówce pierwszego wyboru” wypełnionego wniosku, który
należy wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na stronie:
 
 
W dalszej kolejności wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w „placówce pierwszego wyboru”. Próba wprowadzenia kolejnego wniosku zostanie automatycznie zablokowana. W sytuacji braku możliwości dostępu i wydrukowania wniosku, placówka stworzy możliwość dopełnienia w/w formalności w swojej siedzibie.
Wypełniając wniosek należy wskazać placówkę, do której chcecie Państwo zapisać dziecko jako
„placówkę pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwie inne, które będą brane pod uwagę
w przypadku, gdyby dziecko nie zostało przyjęte do „placówki pierwszego wyboru”.
W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których wniosek
zostanie wypełniony w wersji elektronicznej, wydrukowany oraz dostarczony wraz z załącznikami,
w formie papierowej z podpisem rodziców do „placówki pierwszego wyboru” w terminie
od 8
kwietnia 2019 r. (godz. 9.00) do 19 kwietnia 2019 r. (godz. 15.00).
 
IV.Sposób dokumentowania informacji zawartych we wniosku.
1.Dla potwierdzenia, że kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej należy złożyć oświadczenie,
2.Dla potwierdzenia niepełnosprawności kandydata należy złożyć orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu
lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego
kandydata,
3.Dla potwierdzenia niepełnosprawności jednego/obojga rodziców/opiekunów prawnych
kandydata należy złożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511, ze zm.) – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub
wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata,
4.Dla potwierdzenia niepełnosprawności rodzeństwa kandydata należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511, ze zm.)
– oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata,
5.Dla potwierdzenia, że kandydat jest dzieckiem samotnej matki lub ojca
należy złożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata,
6. Dla potwierdzenia, że kandydat objęty jest pieczą zastępczą
należy złożyć dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.
7. Dla potwierdzenia spełniania kryteriów gminnych:
1) pisemne oświadczenie o zgodności wieku kandydata z ustawowym obowiązkiem odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego;
2) kopia decyzji dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku
szkolnego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
3) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego,
w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające
fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty);
4) kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora, poświadczona za
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
5) zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem
asystenta;
6) kopia prawomocnego wyroku sądowego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu
lub pisemne oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
7) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na
podstawie umowy cywilnoprawnej;
8) zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;
9) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej albo informacja Krajowego Rejestru Sądowego (wykonany nie wcześniej niż na
3 dni przed złożeniem wniosku);
10) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
11) kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo
kandydata w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w danej publicznej szkole
podstawowej, wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie, złożona przez
rodziców/a kandydata;
12) pisemne oświadczenie rodziców/a o ubieganiu się o przyjęcie rodzeństwa kandydata do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w danej publicznej szkole podstawowej, wskazanym
na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.
Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa wyżej dokonuje komisja rekrutacyjna,
powołana przez dyrektora przedszkola lub danej szkoły podstawowej.
W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja
rozpatrująca wniosek nie uwzględnia danego kryterium.
O przyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej
decyduje suma uzyskanych punktów.
Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie zgodnie
z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.
Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 996 ze zm.), oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów
potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa powyżej, w terminie
wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta Starogard
Gdański, o potwierdzenie tych okoliczności w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Prezydent Miasta
Starogard Gdański korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji
publicznych o udzielenie informacji, o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli
instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może
być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.). Do
prowadzenia spraw, o których mowa powyżej Prezydent Miasta Starogard Gdański może
upoważnić dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.
V. Wyniki rekrutacji
         Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki
w systemie elektronicznym nastąpi w dniu 17.05.2019 r. o godz. 12:00.
Rodzice/opiekunowie prawni, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą.
W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego lub
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są
do potwierdzenia woli korzystania z usług tej placówki w terminie
od 20.05. 2019 r. godz. 08:00 do 31.05.2019 r. godz. 15:00.
         Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją
z miejsca w placówce.
       Dnia 03.06.2019 r. o godz. 13:00 w poszczególnych placówkach uczestniczących
w rekrutacji zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 
      Postępowanie uzupełniające odbędzie się w terminie od 10.06.2019 r. do 01.07.2019 r. –
szczegóły w harmonogramie rekrutacji określonym Zarządzeniem Nr 70/01/2018 Prezydenta
Miasta Starogard Gdański z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020
terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz
terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

Spotkanie z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy Rodziców dnia 07. 02. 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00
na spotkanie podsumowujące pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą
z dziećmi w I półroczu roku szkolnego 2018/2019.

Początek zebrania w sali nr 1.
Liczymy na Państwa niezawodną obecność!

REKRUTACJA 2019/2020

                                                                  ZARZĄDZENIE NR 70/01/2019
                                                PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
                                                                            z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym   oraz
postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 18751)) w związku
z art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 9962)) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską
Starogard Gdański na rok szkolny 2019/2020.
1) od 08.04.2019 r. od godz. 9:00 do 19.04.2019 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
2) od 23.04.2019 r. od godz. 9:00 do 02.05.2019 r. do godz. 15:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym;
3) 17.05.2019 r. o godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
4) od 20.05.2019 r. od godz. 8:00 do 31.05.2019 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;
5) 03.06.2019 r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
§ 2. Ustala się następujące terminy postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską
Starogard Gdański na rok szkolny 2019/2020.
1) od 10.06.2019 r. od godz. 9:00 do 14.06.2019 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
2) od 17.06.2019 r. od godz. 9:00 do 21.06.2019 r. do godz. 15:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym;
3) 24.06.2019 r. o godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
4) od 24.06.2019 r. od godz. 8:00 do 28.06.2019 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;
5) 01.07.2019 r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
§ 3. Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których
Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2019/2020, będzie prowadzona
przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych oraz dyrektorom
przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański.
§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej
http://bip.starogard.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                                               Prezydent Miasta Starogard Gdański
                                                                                                                                                                               Janusz Stankowiak

Znalezione obrazy dla zapytania boże narodzenie obrazki
Niech czas Świąt Bożego Narodzenia
będzie pełen atmosfery radości,
wytchnienia i zatrzymania od codziennego pędu.
Życzymy, by Św.Mikołaj
przyniósł Wam i nam wszystkim najpiękniejszy prezent – dużo miłości!
Życzymy wszystkim Dzieciom i ich Rodzicom wszystkiego najlepszego.
Wesołych Świąt !

Festyn rodzinny

Zapraszamy Dzieci i Rodziców na festyn
pod hasłem „Kolorowo i sportowo witamy jesień”,
który odbędzie się w ogrodzie przedszkolnym
27 września 2018 r. w godz. 16.00 – 18.00.
Gwarantujemy wspaniałą zabawę i mnóstwo atrakcji.

Znalezione obrazy dla zapytania jesień

 

Regulamin festynu rodzinnego

„Kolorowo i sportowo witamy jesień”

w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim 1

 

Postanowienia ogólne

 1.          Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów:
 • Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i  niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
 1.          Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się festyn.
 2.          Każdy uczestnik festynu ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
 3.          Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na festynie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń.
 4.          Osobą odpowiedzialna za festyn jest Marzena Kobylańska – dyrektor Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim  oraz członkowie Rady Pedagogicznej (nauczyciele).
 5.          Organizatorem festynu jest Przedszkole.
 6.          Miejscem organizacji festynu jest ogród Przedszkola (granice wyznacza ogrodzenie).

Zasady porządkowe obowiązujące podczas festynu

 1. Festyn ma charakter zamknięty. Prawo wstępu mają: podopieczni placówki wraz
  z rodzicami .
 2. Wstęp na festyn jest bezpłatny.
 3. Osoby małoletnie uczestniczą w festynie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 4. Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.
 5. Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa  i porządku.
 6. Zakazuje się:
 • niszczenia oznaczeń  i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy,
 • jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,
 • niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy,
 • wnoszenia i posiadania w trakcie festynu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • wprowadzania psów.
 1.          Uczestnicy festynu mają prawo korzystania  z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych w przedszkolu i są zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązuje w nich zakaz palenia.
 2.          Przedstawiciele organizatora (pracownicy MMP – 2) są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy.
 3.          Uczestnicy imprezy lub inne osoby przebywające na terenie festynu mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących powodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy festynu biorą w nim udział na własne ryzyko.
 4.        W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator festynu zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służ ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo – gaśniczej lub ewakuacji. Do czasu przybycia służ ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje osoba odpowiedzialna za festyn.
 5.        Organizator utrwala przebieg festynu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 6.        Wszelkie prawa do nazwy i logo festynu są zastrzeżone na rzecz organizatora.
 7.        Status sponsora festynu przyznaje wyłącznie organizator.
 8.        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 9. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora (www.przedszkole2.starogard.pl) oraz w punkcie informacyjnym na terenie imprezy.
 10.        W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 11.        Regulamin wchodzi w życie z dniem 27. 09. 2018 r. 

Dni adaptacyjne

Podobny obraz

Serdecznie zapraszamy nowe Dzieci
przyjęte do naszego przedszkola

na rok szkolny 2018/2019 wraz z Rodzicami
na spotkania adaptacyjne, które odbędą się
29 i 30 sierpnia 2018 r. w godz. 16.00 – 18.00

Skip to content