Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim

Mieści się przy Alei Jana Pawła II nr 7 w Starogardzie Gdańskim od roku 1991. Oddziały integracyjne prowadzimy od roku 1998 , jednak już wcześniej przyjmowaliśmy do przedszkola dzieci niepełnosprawne.

Przedszkole jest otwarte dla dzieci i ich rodziców od 600 – 1630 przez 11 miesięcy w roku.

Organem prowadzącym jest dla nas Gmina Miejska Starogard Gdański. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Pomorski Kurator Oświaty. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 – 6 lat oraz dzieci starsze odroczone od obowiązku szkolnego, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do 9 roku życia. W przedszkolu funkcjonują cztery grupy integracyjne oraz trzy grupy ogólnodostępne.

Nasze przedszkole wspomaga wszechstronny rozwój dziecka prowadząc działania wychowawcze dydaktyczne oraz opiekuńcze. Dzięki dobrze zorganizowanym działaniom nasi absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole. Zapewniamy atrakcyjne zajęcia prowadzone ciekawymi metodami, dzieci aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i potrafią wyrażać siebie poprzez twórczość teatralną, muzyczną i plastyczną.

Pracę nauczycieli wspomagają specjaliści: psycholog, pedagog i terapeuci: pedagodzy specjalni (oligofrenopedagodzy), rehabilitant ruchowy, logopedzi, muzykoterapeuta.

Dzieci niepełnosprawne objęte są specjalistyczną opieką. Uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach korekcyjno – kompensacyjncych, terapii logopedycznej, muzykoterapii, terapii ruchowej, zajęciach rozwijających kompetencje emocjoalno – społeczne.  Dzieci pełnosprawne (dzieci z trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami w zachowaniu, dzieci zdolne) w miarę potrzeb także objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną i uczestniczą w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne lub zajęciach rozwijających uzdolnienia.

Budynek przedszkola jest wyremontowany, jasny i przestronny, dzieci znajdują w nim miejsce na wszystkie formy aktywności. Posiadamy następujące pomieszczenia do działalności dydaktycznej: 7 sal przedszkolnych, 2 gabinety terapii, gabinet terapii ruchowej, pracownię komputerową dla dzieci (10 stanowisk), szatnie dla każdej grupy, łazienki, wc dla dzieci niepełnosprawnych. Cały parter budynku oraz częściowo pierwsze piętro przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedszkole posiada windę osobową. Zielony teren przy przedszkolu obejmuje 3 place zabaw dla dzieci wyposażone w zjeżdżalnie, huśtawki – „kwiatki”, przeplotnie, drabinki i piaskownice.

Skip to content