Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim

Nasze przedszkole to placówka przyjazna dzieciom, otwarta dla rodziców i na potrzeby środowiska lokalnego. Najwyższą wartością w naszym przedszkolu jest dobro dziecka oraz wszechstronny rozwój jego osobowości i aktywności. Prawa dziecka w naszym przedszkolu są przestrzegane. Dlatego naszym celem jest bezpieczeństwo, partnerstwo, twórcze działanie, tworzenie optymalnych warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie zdolności dzieci.

W celu realizacji zadań, jakie spoczywają na przedszkolu oraz ciągłego doskonalenia usług edukacyjnych przyjęto następujące kierunki rozwoju:

 1. Dobre przygotowanie dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarzanie warunków
  do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym i przyśpieszonym rozwoju, jak i dzieciom z trudnościami.

Realizacja:

 • stwarzanie optymalnych warunków do realizacji programów nauczania i rewalidacji indywidualnej we współpracy z nauczycielami, specjalistami, rodzicami;
 • doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka i udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • planowanie procesu wychowawczego opartego na wartościach i radzenie sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci;
 • promocja zdrowia, w tym aktywności ruchowej i zdrowego żywienia;
 • kontynuacja innowacji:
 • „Bawimy i uczymy się przy pomocy komputera”
 • „Pomóż mi zrobić to samodzielnie” (metoda Marii Montessori)
 • „Świat przyjaznych literek – wczesne czytanie w przedszkolu”
 • „Mały sportowiec”;
 • wprowadzanie nowych innowacji;
 • kontynuacja działalności Klubów zainteresowań, rozwijających zainteresowania i umiejętności dzieci;
 • diagnozowanie i ocenianie skuteczności pracy wychowawczo – dydaktycznej, opiekuńczej i terapeutycznej;
 • bieżące monitorowanie pracy przedszkola, analizowanie uzyskanych wyników i wykorzystywanie ich do dokonywania zmian (ewaluacja wewnętrzna).
 1. Wspieranie nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej. Poszerzenie grona partnerów do realizacji celów rozwojowych placówki.

Realizacja:

 • poszerzanie nowatorstwa pedagogicznego (doskonalenie, dokształcanie, współpraca z placówkami oświatowymi, wprowadzanie nowych, innowacyjnych metod edukacyjnych);
 • delegowanie zadań, z uwzględnieniem kwalifikacji, umiejętności i zdolności nauczycieli, uwzględnianie inicjatyw pedagogicznych wypracowanie procedury pracy zespołowej;
 • doskonalenie systemu procedur i prawa wewnętrznego;
 • udoskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola i obiegu informacji;
 • wspieranie nauczycieli odbywających staż, łączenie awansu zawodowego z systemem doskonalenia nauczycieli;
 • wspieranie i wspomaganie zespołów nauczycieli do wypełniania zadań nakreślonych przez MEN w kierunkach polityki oświatowej państwa;
 • motywowanie nauczycieli przez system nagród, dodatek motywacyjny, wyróżnienia, odznaczenia;
 • włączanie wszystkich pracowników w proces tworzenia niepowtarzalnego charakteru placówki i atmosfery sprzyjającej efektywnej pracy.
 1. Doskonalenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem.

Realizacja:

 • kształtowanie dobrych relacji z rodzicami (przestrzeganie standardów obowiązujących w przedszkolu: regularne spotkania z rodzicami, dbałość o atmosferę spotkań, przestrzeganie zasad poufności informacji);
 • aktywizowanie rodziców do czynnego udziału w procesie kształcenia
  i wychowania ich dzieci;
 • kontynuowanie sprawdzonych form współpracy z rodzicami (m. in. program adaptacyjny, dni otwarte, spotkania ogólne i grupowe, kontakty indywidualne, wspólne imprezy, przygotowywanie uroczystości i świąt);
 • zaproponowanie dodatkowych i nowych form współpracy z rodzicami:
 • wzbogacenie formy przekazu informacji o dziecku,
 • uatrakcyjnienie formy spotkań grupowych,
 • utworzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • wprowadzenie cyklicznych warsztatów terapeutycznych dla dzieci
  i rodziców;
 • współpraca z organem prowadzącym i organem nadzorującym – zabieganie o dalsze wsparcie dla inicjatyw przedszkola;
 • współpraca z placówkami oświatowymi w mieście, powiecie i województwie w celu wymiany doświadczeń, organizowanie konferencji, prezentacji osiągnięć, zajęć otwartych;
 • współpraca z placówkami kulturalnymi oraz instytucjami użyteczności publicznej;
 • zabieganie o udział przedszkola w przedsięwzięciach i programach unijnych.
 1. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych, posiadanie nowoczesnej bazy.

Realizacja:

 • organizowanie szkoleń dla pracowników,
 • organizowanie warsztatów dla dzieci i rodziców promujących bezpieczne zachowania w różnych sytuacjach,
 • poszukiwanie i pozyskiwanie środków pozabudżetowych poprzez unijne programy edukacyjne i inwestycyjne oraz pozyskiwanie sponsorów;
 • prowadzenie wnikliwej gospodarki finansowej umożliwiającej doskonalenie bazy placówki i jej wyposażenia:
 • wykonanie podjazdów w ogrodzie,
 • doposażenie ogrodu w zacieniające parasole i namioty oraz sprzęty ogrodowe,
 • wyposażenie 3 sal, 1 szatni i ciągów komunikacyjnych w nowe podłogi,
 • wymiana części umeblowania sal dydaktycznych,
 • doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i zabawki,
 • zorganizowanie biblioteki przedszkolnej z księgozbiorem literatury dziecięcej i pedagogicznej.
 1. Promocja placówki – działanie, którego celem jest upowszechnienie w opinii publicznej dobrego obrazu przedszkola.

Realizacja:

 • dobre kontakty z rodzicami, społecznością lokalną, mediami, władzą lokalną, wewnętrzne public relations – czyli kontakty z pracownikami;
 • wykorzystanie elementów graficznych przedszkola (logo, papier firmowy), strony internetowej, folderów, publikowanie artykułów;
 • prezentowanie atrakcyjnej oferty edukacyjnej:
 • dogodne godziny pracy placówki
 • zapewnienie bezpieczeństwa
 • wyspecjalizowana kadra nauczycielska oraz zaangażowane w pracę
  z dziećmi pomoce nauczycieli
 • wyposażenie sal i placu zabaw
 • zdrowe żywienie dzieci
 • organizacja zajęć dodatkowych
 • oferty imprez integracyjnych
 • organizacja zabaw i balów
 • ogłaszanie konkursów
 • organizacja koncertów muzycznych
 • wizyty ciekawych gości
 • przygotowywanie dzieci do występów.
Skip to content