Festyn rodzinny

Zapraszamy Dzieci i Rodziców na festyn
pod hasłem „Kolorowo i sportowo witamy jesień”,
który odbędzie się w ogrodzie przedszkolnym
27 września 2018 r. w godz. 16.00 – 18.00.
Gwarantujemy wspaniałą zabawę i mnóstwo atrakcji.

Znalezione obrazy dla zapytania jesień

 

Regulamin festynu rodzinnego

„Kolorowo i sportowo witamy jesień”

w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim 1

 

Postanowienia ogólne

 1.          Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów:
 • Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i  niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
 1.          Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się festyn.
 2.          Każdy uczestnik festynu ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
 3.          Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na festynie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń.
 4.          Osobą odpowiedzialna za festyn jest Marzena Kobylańska – dyrektor Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim  oraz członkowie Rady Pedagogicznej (nauczyciele).
 5.          Organizatorem festynu jest Przedszkole.
 6.          Miejscem organizacji festynu jest ogród Przedszkola (granice wyznacza ogrodzenie).

Zasady porządkowe obowiązujące podczas festynu

 1. Festyn ma charakter zamknięty. Prawo wstępu mają: podopieczni placówki wraz
  z rodzicami .
 2. Wstęp na festyn jest bezpłatny.
 3. Osoby małoletnie uczestniczą w festynie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 4. Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.
 5. Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa  i porządku.
 6. Zakazuje się:
 • niszczenia oznaczeń  i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy,
 • jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,
 • niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy,
 • wnoszenia i posiadania w trakcie festynu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • wprowadzania psów.
 1.          Uczestnicy festynu mają prawo korzystania  z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych w przedszkolu i są zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązuje w nich zakaz palenia.
 2.          Przedstawiciele organizatora (pracownicy MMP – 2) są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy.
 3.          Uczestnicy imprezy lub inne osoby przebywające na terenie festynu mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących powodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy festynu biorą w nim udział na własne ryzyko.
 4.        W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator festynu zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służ ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo – gaśniczej lub ewakuacji. Do czasu przybycia służ ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje osoba odpowiedzialna za festyn.
 5.        Organizator utrwala przebieg festynu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 6.        Wszelkie prawa do nazwy i logo festynu są zastrzeżone na rzecz organizatora.
 7.        Status sponsora festynu przyznaje wyłącznie organizator.
 8.        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 9. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora (www.przedszkole2.starogard.pl) oraz w punkcie informacyjnym na terenie imprezy.
 10.        W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 11.        Regulamin wchodzi w życie z dniem 27. 09. 2018 r. 
Skip to content