Deklaracja dostępności strony internetowej

Deklaracja dostępności strony www.przedszkole2.starogard.pl

Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w  Starogardzie  Gdańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.przedszkole2.starogard.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.przedszkole2.starogard.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

AL. Jana Pawła II 7, 83-200 Starogard Gdański

e-mail: dyrektor@przedszkole2.starogard.pl

nr tel. 58 56 223 78

Data publikacji strony internetowej: 12.11.2015r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 23.03.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Postrzegalność: dostępności mediów zmiennych w czasie,
  2. Funkcjonalność: brak focusu wokół elementów nawigacyjnych, dostępności klawiatury, możliwości nawigacji,
  3. Zrozumiałość: pomoc przy wprowadzaniu danych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 24.03.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową jest Maria Glinkowska, wicedyrektor@przedszkole2.starogard.pllub pod numerem telefonu 58 56 223 78.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.

W przypadku odmowy, wnoszący żądanie, może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi prowadzą dwa wejścia. Jedno z nich jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach, przedszkole posiada windę osobową. Wejścia nie posiadają systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku brak toalet dla dorosłych osób niepełnosprawnych( są toalety dla dzieci niepełnosprawnych).

W budynku brak pętli indukcyjnych.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub druku w powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Skip to content