20 września cóż to był za dzień…! Wszystkie buzie dzieci uśmiechnięte, a w przedszkolu same niespodzianki. Bo to nie byle jaki dzień, to Dzień Przedszkolaka! Dzień ten na stałe wpisał się w kalendarz uroczystości w naszym przedszkolu, a to dlatego, że to właśnie przedszkolaki są dla nas najważniejsze. Z tej okazji na dzieci czekało całe mnóstwo atrakcji. Największą radość sprawiła dzieciom możliwość przejażdżki na kucykach. Odwiedził nas także „Jednorożec” i każda grupa zatańczyła z nim wspólny taniec. Kolejną atrakcją były podchody. Przedszkolaki szukały wskazówek w różnych miejscach, aż w końcu dotarły do…kolejnej niespodzianki czyli prezentów przygotowanych specjalnie dla nich. Radość i śmiech wypełniał dziś cały dzień. Idąc za słowami Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”, życzymy wszystkim dzieciom, żeby uśmiech gościł na ich twarzach codziennie.

 

Zajęcia sportowe

W każdy poniedziałek obywają się w naszym przedszkolu zajęcia ruchowe prowadzone
przez trenerów klubu sportowego „Beniaminek 03”.

 

Dyżur wakacyjny przedszkola

Serdecznie zapraszamy Dzieci nowo przyjęte do przedszkola
               wraz z Rodzicami na zajęcia adaptacyjne,

które odbędą się 31 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00

25 maja br. w naszym przedszkolu odbył się Festyn Rodzinny. Głównym założeniem imprezy było miłe i aktywne spędzenie wolnego czasu całej społeczności przedszkolnej. Dzieci przygotowały występy artystyczne oraz upominki dla rodziców. Zaplanowano również poczęstunek (zupę grochową, amerykanki, drożdżówki, chleb ze smalcem). Kolejnymi atrakcjami była Zumba, slalomy piłkarskie pod kierunkiem przedstawicieli klubu sportowego „Beniaminek”. Pracownicy przedszkola przygotowali m.in. atrakcje dla całych rodzin jak „łowienie rybek”, ” karmienie pandy i lwa” a także „modelowanie z masy solnej” oraz „malowanie akwarium na folii”.
Rodzice nie zawiedli, przybyli licznie z dobrymi humorami. Niestety – jak w bajce o ” Śpiącej królewnie” – przybył jeszcze jeden nieproszony gość w postaci deszczowej chmury, który próbował pokrzyżować nam plany…
W przedszkolu jednak wszyscy znają się na dobrych zakończeniach, więc przeniesiono imprezę do środka. W każdej sali coś się działo, było gwarno i radośnie. Było po prostu inaczej. Dziękujemy wszystkim za elastyczność i dobre humory!!! Powspominajmy oglądając zdjęcia😀.

Festyn rodzinny

Regulamin Festynu Rodzinnego

w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 2

z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów:
 • Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
 1. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się festyn.
 2. Każdy uczestnik festynu ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na festynie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń.
 4. Organizatorem festynu jest Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim.
 5. Osobą odpowiedzialną za festyn jest Maria Glinkowska – dyrektor Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim oraz członkowie Rady Pedagogicznej (nauczyciele).
 6. Miejscem organizacji festynu jest ogród przedszkolny.

 

 

 • 2

Zasady porządkowe obowiązujące podczas festynu

 

 1. Za dzieci i ich bezpieczeństwo podczas festynu odpowiedzialni są rodzice.
 2. Festyn ma charakter zamknięty. Prawo wstępu mają: podopieczni placówki wraz z rodzinami.
 3. Wstęp na festyn jest bezpłatny.
 4. Osoby małoletnie uczestniczą w festynie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
 5. Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są zachowywać się w spo­sób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.
 6. Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą stosować się do zaleceń przed­stawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 7. Zakazuje się:
  1. niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na  terenie imprezy,
  2. jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przeby­wających na terenie imprezy,a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,
  3. niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy,
  4. wnoszenia i posiadania w trakcie festynu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybu­chowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środ­ków odurzających lub substancji psychotropowych,
  5. wprowadzania psów.
 8. Uczestnicy festynu mają prawo korzystania z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych w przedszkolu i są zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązuje w nich zakaz palenia.
 9. Przedstawiciele organizatora (pracownicy MPP-2) są uprawnieni do wydawania poleceń porządko­wych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy.
 10. Uczestnicy imprezy lub inne osoby przebywające na terenie festynu mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących powodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy festynu biorą w nim udział na własne ryzyko.
 11. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator festynu zobowiązany jest do bez­zwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-ga­śniczej lub ewakuacji. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje osoba odpowiedzialna za festyn.
 12. Organizator utrwala przebieg festynu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następ­nie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 13. Wszelkie prawa do nazwy i logo festynu są zastrzeżone na rzecz organizatora.
 14. Status sponsora festynu przyznaje wyłącznie organizator.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będą­ce poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe                   ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw  i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 16. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora (przedszkole2.starogard.pl) oraz przed wejściem na teren ogrodu.
 17. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
 18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2022

Konkurs Ekologiczny

We wtorek 26 kwietnia nauczycielki Gr. III i II zorganizowały międzygrupowy „Konkurs ekologiczny”. Przedstawiciele  dzieci 4,5 i 6 – letnich miały okazję zaprezentować swoje wiadomości o tematyce przyrodniczej. Rozwiązywały zagadki, próbowały wyjaśniać hasła związane z ekologią, segregowały śmieci, udzielały odpowiedzi na pytania, układały puzzle itp. W atmosferze rywalizacji, ale przede wszystkim wspaniałej zabawy dzieci wspaniale wykazały się posiadaną wiedzą. Wszystkim zadaniom bacznie przyglądała się i oceniała komisja w skład, której weszły panie dyrektor oraz przedstawiciel Rady Rodziców. Wszystkie dzieci zdobyły pierwsze miejsce i zostały nagrodzone dyplomem oraz książeczką o tematyce ekologicznej.

Skip to content