Projekt w swoich założeniach ma sprzyjać osiągnięciu następujących rezultatów:

 • wszechstronnemu rozwojowi dziecka w obszarach: społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym;

 • wzrostowi czytelnictwa;

 • doskonaleniu umiejętności językowych dzieci;

 • wzrostowi zrozumienia tekstów i poleceń,

 • nauce twórczego myślenia;

 • poprawie koncentracji, wydłużeniu przedziału uwagi;

 • rozwijaniu pamięci i wyobraźni;

 • zwiększeniu zdolności dzieci do refleksji i krytycznego myślenia;

 • rozwojowi inteligencji emocjonalnej;

 • podwyższeniu samooceny;

 • rozbudzeniu zachowań prospołecznych (chęć niesienia pomocy innym ludziom, wrażliwość na krzywdę innych i niesprawiedliwość).

Skip to content